EN LEDENDE AKTØR INNEN NÆRINGSEIENDOM

EN LEDENDE AKTØR INNEN NÆRINGSEIENDOM

FORTIN AS er et ledende eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter en bred portefølje av attraktive næringseiendommer i Norge.

FORTIN AS eier pr. juni 2015 næringseiendom til en samlet verdi på ca. NOK 4,7 milliarder og med et totalareal på 245 000 kvadratmeter, inklusive parkering. Selskapet har sitt faglige fokus rettet inn mot profesjonell og langsiktig drift og forvaltning av eiendommene, til beste for både leietakere og selskapets eiere. FORTIN eies av Starwood Capital Group

Hovedvekt på vekstregioner

Det er en målsetning å konsentrere porteføljen til områder som vurderes å være i vekst for å skape en attraktiv portefølje. Hovedvekten ligger på storbyregionene Oslo, Stavanger og Trondheim, men FORTIN er også representert med attraktive eiendommer ellers i Østlandsområdet. 50 % av eiendommene benyttes til kontorformål, mens resten fordeler seg primært mellom lager/logistikk, handel og hotell.

Leietakere fra ulike bransjer

Fortin har en differensiert sammensetning av leietakere, med mange ulike bransjer representert. Dermed er selskapet mindre utsatt for konjunktursvingninger i enkeltbransjer. Leiekontraktene har en vektet gjennomsnittlig lengde på ca. 5 år. Dette gir fleksiblitet til å håndtere endringer i leiemarkedet, og gir en stabil kontantstrøm.

 

Geografisk fordeling

 • Oslo Sentrum 49%
 • Stor-Oslo 21%
 • Sør-Vest 20%
 • Midt-Nord 10%

Segmentfordeling

 • Kontor 47%
 • Handel 28%
 • Lager 12%
 • Annet 6%
 • Parkering 5%
 • Hotel / restaurant 2%

Bransjefordeling

 • Bygg & anlegg/eiendom 22%
 • Olje 13%
 • IKT 12%
 • Andre 9%
 • Offentlig 6%
 • Transport 5%
 • Hotell & restaurant 4%
 • Rådgvining/revisjon 2%
 • Undervisning 1%

logo

FORTIN AS
Sommerrogata 13-15
0255 OSLO